ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20402 เด็กหญิงศศิธร อิติปิ ม.1/1
2 20404 เด็กหญิงสุมลรัตน์ ขจัดโรคา ม.1/1
3 20410 เด็กชายกันทรากร เอ็มประโคน ม.1/2
4 20412 เด็กชายกิตติกร เดิมทำรัมย์ ม.1/2
5 20413 เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัยศรี ม.1/2
6 20414 เด็กชายกิตติศักดิ์ อุดชา ม.1/2
7 20419 เด็กชายจารุพัฒน์ จิรวัฒน์พณิชย์ ม.1/2
8 20420 เด็กชายชลสิทธิ์ บึงบัว ม.1/2
9 20426 เด็กชายณรงค์ชัย ชำนิไกร ม.1/2
10 20460 เด็กชายเตชินท์ ทวีกลาง ม.1/3
11 20470 เด็กชายธนพล คตวงฆ้อง ม.1/3
12 20500 เด็กชายธราเทพ จินดาศรี ม.1/4
13 20502 เด็กชายธีรเดช เชิดชูภูมิ ม.1/4
14 20503 เด็กชายธีรพัฒธ์ ปันวรรณา ม.1/4
15 20504 เด็กชายธีรภัทร์ ทิพย์กระโทก ม.1/4
16 20505 เด็กชายธีรภัทร ผันญารักษ์ ม.1/4
17 20583 เด็กชายรัฐศาสตร์ มณีแสง ม.1/6
18 20595 เด็กชายศิลกร เริงรมย์ ม.1/6
19 20600 เด็กชายศุภฤกษ์ สุวรรณชัยรบ ม.1/6
20 20661 เด็กหญิงอินธิรา ปะริมาตา ม.1/7