ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20396 เด็กหญิงพนิตพร ปานใจนาม ม.1/1
2 20453 เด็กชายณัฐภัคร พันธกุล ม.1/3
3 20486 เด็กหญิงณัฐกานต์ คตประโคน ม.1/3
4 20492 เด็กหญิงนิราภร เกาะสระน้อย ม.1/3
5 20498 เด็กชายธนากร ปะตังพะลัง ม.1/4
6 20501 เด็กชายธีรโชค แก้วกลม ม.1/4
7 20516 เด็กหญิงธนัชพร เสาร์โร ม.1/4
8 20518 เด็กหญิงธนัญญา นาคแทน ม.1/4
9 20547 เด็กชายพีรัชชัย หมั่นนางรอง ม.1/5
10 20556 เด็กหญิงปภาดา มาตรนอก ม.1/5
11 20566 เด็กหญิงพรทิพา ชะมาเพชร ม.1/5
12 20577 เด็กหญิงภัทรมน ด่านลำมะจาก ม.1/5
13 20585 เด็กชายวีรภัทร์ ญาณภาส ม.1/6
14 20596 เด็กชายศิวัฒม์ อาจเอี่ยม ม.1/6
15 20597 เด็กชายศุกลวัฒน์ แก้วสุรินทร์ ม.1/6
16 20598 เด็กชายศุภณัฐ ศิลา ม.1/6
17 20636 เด็กชายอนุพงษ์ อุ่นเรือง ม.1/7
18 20638 เด็กชายอภิกฤษ เป็ดสกุล ม.1/7
19 20650 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไกรยรัตน์ ม.1/7
20 20975 เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ประโคน ม.1/7