ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20430 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เหงี่ยมสูงเนิน ม.1/2
2 20431 เด็กหญิงกรองแก้ว แสงทัพ ม.1/2
3 20434 เด็กหญิงกัญชลิกา ลาดมี ม.1/2
4 20442 เด็กหญิงเกตน์สินี แสงภักดี ม.1/2
5 20444 เด็กหญิงเขมจิรา นนทะศรี ม.1/2
6 20447 เด็กหญิงจันทร์ณภา สิงห์อุดม ม.1/2
7 20483 เด็กหญิงฐิติมา จรุงกัณฑ์ ม.1/3
8 20525 เด็กหญิงนัฐกีรตา สืบค้า ม.1/4
9 20528 เด็กหญิงน้ำทิพย์ เจริญ ม.1/4
10 20534 เด็กหญิงบุญญารักษ์ อาจประโคน ม.1/4
11 20558 เด็กหญิงปวันรัตน์ ขันจะโป๊ะ ม.1/5
12 20567 เด็กหญิงพรทิวา ฉันทะดี ม.1/5
13 20594 เด็กชายศิริพงศ์ ส้มจีน ม.1/6
14 20602 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ชดารัมย์ ม.1/6
15 20610 เด็กหญิงวรัชยา แสงแก้ว ม.1/6
16 20622 เด็กหญิงสุจิรา ยามดี ม.1/6
17 20651 เด็กหญิงสุภัชชา โพธมาตร ม.1/7
18 20656 เด็กหญิงอนุรดี พันธ์สง่า ม.1/7
19 20665 เด็กหญิงแองเจลินา แพรวา เครือจันทร์ ม.1/7
20 20952 เด็กหญิงบัณฑิตา   เหลืองสุก ม.1/2