ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20399 เด็กหญิงน้ำฝน หาสุข ม.1/1
2 20433 เด็กหญิงกวินธิดา พูนเปรี่ยม ม.1/2
3 20473 เด็กหญิงจิตตินี ศรประสิทธิ์ ม.1/3
4 20490 เด็กหญิงณิชาภัทร ทองแฉล้ม ม.1/3
5 20551 เด็กชายภูปกรณ์ กัณหาป้อง ม.1/5
6 20557 เด็กหญิงปรารถนา ปราสาทสูง ม.1/5
7 20564 เด็กหญิงเปรมยุดา บุญเรือน ม.1/5
8 20569 เด็กหญิงพัชริดา กาสี ม.1/5
9 20571 เด็กหญิงพิชญาภา ตุมผะกา ม.1/5
10 20572 เด็กหญิงพิชญาภา แสนพิมพ์ ม.1/5
11 20575 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กว่างสนิท ม.1/5
12 20603 เด็กหญิงมินตรา บุญพิรุณ ม.1/6
13 20607 เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรลา ม.1/6
14 20609 เด็กหญิงวรวรรณ เสือมัจฉา ม.1/6
15 20611 เด็กหญิงวรัทยา วัฒนานุสิทธิ์ ม.1/6
16 20618 เด็กหญิงศิรประภา ดรชานนท์ ม.1/6
17 20649 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วรากยาง ม.1/7
18 20662 เด็กหญิงอิ่มบุญ ขาวไพบูลย์ ม.1/7
19 20663 เด็กหญิงอุดมพร พิริยะนิติ ม.1/7
20 20667 เด็กหญิงไอริณ ชัยมงคล ม.1/7