ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20582 เด็กชายรัฐภูมิ นวมมี ม.1/6