ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19722 เด็กชายก้องนรินทร์ แก้วมูลมุข ม.2/1
2 19726 เด็กชายชนันธร ประนางรอง ม.2/1
3 19736 เด็กชายธีรภัทร จันหนองหว้า ม.2/1
4 19737 เด็กชายธีระพัฒน์ ยงทวี ม.2/1
5 19743 เด็กชายภาณุภัทร ชะนัน ม.2/1
6 19749 เด็กชายศุภโชติ แสนบุญ ม.2/1
7 19752 เด็กชายสิทธิชัย เรือนไทย ม.2/1
8 19753 เด็กชายอภิชาต เป็นนวล ม.2/1
9 19758 เด็กชายเอกบุรุษ ดาทอง ม.2/1
10 19894 เด็กหญิงบุษกร ทรงรัมย์ ม.2/4
11 19895 เด็กหญิงเบญจมาศ แสนอุบล ม.2/4
12 19906 เด็กชายภูริภาคย์ เถาวัลย์ ม.2/5
13 19928 เด็กหญิงพลอยรัตน์ วรสิงห์ ม.2/5
14 19934 เด็กหญิงเพชรชรินทร์ รุ่งพิรุณ ม.2/5
15 19977 เด็กหญิงศิริกัญญา เกิดบุตร์ ม.2/6
16 20004 เด็กชายอัษฎาวุธ เตื่อยตุ่น ม.2/7
17 20322 เด็กชายภัทรพล สายสร้อย ม.2/1
18 20340 เด็กชายพชร เสียงใส ม.2/1
19 20962 เด็กหญิงชมพูนุช แทนจะโป๊ะ ม.2/3
20 21012 เด็กชายอนุชิต มะลิจันทร์ ม.2/1