ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19786 เด็กชายธีระศักดิ์ รัตนสร้อย ม.2/2
2 20335 เด็กชายสนธยา บุญสีมา ม.2/2