ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19766 เด็กชายกวินภพ อรุณศรี ม.2/2
2 19768 เด็กชายก้องนรินทร์ เคนคำ ม.2/2
3 19771 เด็กชายคมสัน นุโยค ม.2/2
4 19793 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วทอง ม.2/2
5 19795 เด็กหญิงกาญพิชชา เหลืองสุก ม.2/2
6 19799 เด็กหญิงเกษร ชมภู ม.2/2
7 19802 เด็กหญิงเขมิกา ช่างประดิษฐ์ ม.2/2
8 19805 เด็กหญิงจารุภา อเนกนวล ม.2/2
9 19833 เด็กหญิงชนิกา ยวงเทียน ม.2/3
10 19883 เด็กหญิงนันธิดา สัพโส ม.2/4
11 19886 เด็กหญิงนารีรัตน์ ประสิทธิกุล ม.2/4
12 19889 เด็กหญิงนุชวรา ไชยวัต ม.2/4
13 19891 เด็กหญิงบุญนภา เปรียงกระโทก ม.2/4
14 19893 เด็กหญิงบุลจิรา ศรีสุพงษ์ ม.2/4
15 19896 เด็กหญิงปกายดาว บุตรมาลา ม.2/4
16 19964 เด็กหญิงรุ่งอรุณ โคสีงาม ม.2/6
17 19970 เด็กหญิงวราภรณ์ เปล่งขำ ม.2/6
18 19976 เด็กหญิงศศิวรรณ สุ่มสม ม.2/6
19 19986 เด็กชายศุภกฤษ ศรีนพรม ม.2/7
20 20020 เด็กหญิงสุวิชาดา จันทร์แดง ม.2/7