ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19838 เด็กหญิงฐิติกานต์ หลอดแก้ว ม.2/3
2 19840 เด็กหญิงฐิติวรดา เลิศสุก ม.2/3
3 19847 เด็กหญิงณัฐภัสสร สนิทศรี ม.2/3
4 19849 เด็กหญิงวิรภาลักษณ์ ดีใสรัตนะสกุล ม.2/3
5 19853 เด็กหญิงพัชรพร เสวกพันธ์ ม.2/3
6 19892 เด็กหญิงบุญนิสา มหาบุญ ม.2/4
7 19989 เด็กชายสิทธิภัทริย์ นนทะศิริ ม.2/7
8 20009 เด็กหญิงสิรินดา สุขแก้ว ม.2/7
9 20016 เด็กหญิงสุพิตา ปานบุตร ม.2/7
10 20022 เด็กหญิงโสรยา เติมงาม ม.2/7
11 20024 เด็กหญิงอัมราพร นวลสำลี ม.2/7
12 20027 เด็กหญิงอิยวดี ชื่นรัมย์ ม.2/7
13 20354 เด็กหญิงกันต์กมล ภูมิเรศสุนทร ม.2/3