ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19735 เด็กชายธรรมปพล บำขุนทด ม.2/1
2 19760 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทัพวิเศษ ม.2/1
3 19762 เด็กหญิงปฐมพร ชาติภูธร ม.2/1
4 19810 เด็กชายณัฐกานต์ ชูนางรอง ม.2/3
5 19811 เด็กชายณัฐกิตติ์ สุโขพันธ์ ม.2/3
6 19819 เด็กชายธนกร ปลื้มทรัพย์ ม.2/3
7 19918 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทะคัด ม.2/5
8 19919 เด็กหญิงประภัสสรา บุญทิสา ม.2/5
9 19921 เด็กหญิงปัทมล สมสุข ม.2/5
10 19925 เด็กหญิงพรธิตา แก้วปริมประ ม.2/5
11 19926 เด็กหญิงพรพิรุณ โจ๊ะโม๊ะ ม.2/5
12 19929 เด็กหญิงพัชชาวรรณ บั้งทอง ม.2/5
13 19933 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา ศรีจันทร์ ม.2/5
14 19937 เด็กหญิงภัทรธิดา ว่องไวย์ ม.2/5
15 19938 เด็กหญิงภัทราภรณ์ อำมะลาใบ ม.2/5
16 19939 เด็กหญิงมุทิตา ไชยเชษฐ์ ม.2/5
17 20030 เด็กหญิงไอรินรดา ศักดิ์ดา ม.2/7
18 20338 เด็กหญิงพัชรวี อินปัน ม.2/1
19 20949 เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์เศษ ม.2/5
20 21011 เด็กหญิงนภัสสร ทองเลือม ม.2/5