ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20507 เด็กชายธีรัตม์ สอดเสน ม.1/4